Όροι Συμμετοχής – Διαγωνισμός Δωροεπιταγή 100 ευρώ για την Έρευνα Κάρτες Προνομίων

Ορισμοί 

• Εταιρία Bespot ή Εταιρία: η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία “BESPOT IKE”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός Βουτάδων αρ 28) και ΑΡ ΓΕΜΗ 144725001000.

1. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό;

Στον διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχει, για δικό του λογαριασμό, οποιοδήποτε άτομο, το οποίο κατοικεί στην  Ελλάδα, είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχει επισκεφθεί κάποιο κατάστημα supermarket. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη συμμετοχή στην έρευνα αγοράς, με την πλήρη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο της έρευνας, είναι δωρεάν και ανεξάρτητη από το περιεχόμενο της αξιολόγησης που έχει προηγουμένως δοθεί.

Από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι όλων των εταιρειών της bespot.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 01.02.2021 στις 00:00 (EET) και λήγει στις 06.02.2021 στις 23:59 (EET). («Περίοδος διενέργειας διαγωνισμού»).

2. Πόσες φορές επιτρέπεται να συμμετάσχω;

Κάθε συμμετέχων δικαιούται μία συμμετοχή στην κλήρωση που θα πραγματοποιείται, στις 15/02/2021. Η πολλαπλή συμμετοχή ή/και η παροχή εσφαλμένων στοιχείων κατά τη δήλωση συμμετοχής ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Καθοριστικό είναι το ηλεκτρονικά πρωτοκολλημένο χρονικό σημείο εισαγωγής του συνόλου δεδομένων της δήλωσης συμμετοχής στο σύστημα.  Διευκρινίζεται ρητά ότι συμμετοχές που τυχόν λάβουν χώρα μετά τη λήξη του διαγωνισμού, ή μετά την κατά παράταση ή συντόμευση λήξη αυτού ή μετά την ανάκλησή του, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανύπαρκτες, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, ενώ δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στο έπαθλο.

3. Πώς μπορώ να συμμετάσχω στον διαγωνισμό;

Προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή στην έρευνα αγοραστικής εμπειρίας που διεξάγεται στην ιστοσελίδα μας https://www.surveymonkey.com. Αφού απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, ο συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει το τηλέφωνο επικοινωνίας στο πεδίο «Συμμετοχή στον διαγωνισμό». Αφού συμπληρώσει ο συμμετέχων τα προσωπικά του στοιχεία στις αντίστοιχες φόρμες (βλ. σχετικά κάτωθι σημείο 4), θα πρέπει εν συνεχεία να επιλέξει «Ναι, θα ήθελα να συμμετάσχω στον διαγωνισμό και έχω διαβάσει τους όρους συμμετοχής» και να πατήσει το κουμπί «Υποβολή». Με αυτόν τον τρόπο ο συμμετέχων έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ο συμμετέχων βεβαιώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

4. Ποια στοιχεία είναι αναγκαία για τη συμμετοχή;

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εκτός από τη βεβαίωση της αποδοχής των όρων συμμετοχής, απαραίτητη είναι η παροχή των ατομικών στοιχείων του συμμετέχοντος, ώστε, σε περίπτωση που κερδίσει, να είναι εφικτό να του αποσταλεί το έπαθλο. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή/και μη ορθή ή/και μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντος, παρέχει το δικαίωμα στο διοργανωτή να τον αποκλείσει από το διαγωνισμό. Στο ηλεκτρονικό έντυπο συμμετοχής θα πρέπει να εισαχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση e-mail ή Τηλέφωνο

5. Τι γίνεται με τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποθηκεύονται μόνο γι’ αυτόν τον σκοπό και χρησιμοποιούνται μόνο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τα δεδομένα υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία και χρησιμοποιούνται με τήρηση των σχετικών νομικών διατάξεων  για την προστασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για τον χρόνο που είναι απαραίτητος στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, με τήρηση των κανόνων του εφαρμοστέου Δικαίου. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού, τα δεδομένα διαγράφονται.

Δεν πραγματοποιείται διαβίβαση σε τρίτους.

Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία BESPOT IKE προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής,  συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών).  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15  του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.  Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας περί προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στο https://www.beengo.app/privacy-policy/

6. Πότε γίνεται η κλήρωση των νικητών;

Ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό κληρώνεται 1 νικητής που λαμβάνει, κουπόνια αγορών/ δωροκάρτα αξίας 100€. Ο νικητής επιλέγεται με κλήρωση που διεξάγεται από τον διοργανωτή, παρουσία νομικού συμβούλου, και με διασφάλιση της τυχαίας επιλογής, στις 15/2/2021. Στη συνέχεια, ο νικητής ειδοποιείται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας εντός επτά ημερών από την κλήρωση, μέσω της διεύθυνσης e-mail ή του τηλεφώνου που έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητείται από το νικητή και η διεύθυνσή του προκειμένου να του αποσταλεί το κουπόνι με συστημένη επιστολή.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανιστεί εντός 14 ημερών από την ειδοποίησή του, χάνει την αξίωσή του για το έπαθλο, και με την ίδια διαδικασία και όρους επιλέγεται ένας αναπληρωματικός νικητής. Στην περίπτωση που, παρά τις προσπάθειες του διοργανωτή, κατέστη αδύνατον να έρθει αυτός σε επικοινωνία με τον νικητή, ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την απόδοση του επάθλου. Τα επιμέρους κουπόνια είναι προσωποπαγή, αμεταβίβαστα και δεν κληρονομούνται. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή σε μετρητά ή η εξόφληση με άλλα είδη ή η αντικατάσταση των κουπονιών, ούτε η ανταλλαγή των κουπονιών, ούτε και σε αυτή την περίπτωση κλοπής, απώλειας ή αλλοίωσης αυτών.

7. Τι άλλο πρέπει να έχω υπόψη μου;

Σε περίπτωση που μεμονωμένοι όροι που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους συμμετοχής είναι ή καταστούν ανίσχυροι, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων συμμετοχής. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων συμμετοχής και οριστικής ή περιστασιακής διακοπής του διαγωνισμού σε περίπτωση που προκύψουν δυσχέρειες οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του διαγωνισμού. Επίσης, ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές σε περίπτωση που τα στοιχεία των ενδιαφερομένων είναι ελλιπή, προσβάλλουν την εικόνα της διοργανώτριας, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ.  Ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή άλλα προβλήματα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής του. Οι συμμετέχοντες / νικητές δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή. Η νομική οδός αποκλείεται.